Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden, zoals die gehanteerd worden door Methnani & associates BV en van toepassing zijn op alle aanvragen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Methnani & associates en haar opdrachtgevers.

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. Werving & Selectie is de opdracht waarbij Methnani & associates ten behoeve van indiensttreding voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Methnani & associates bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert en werkzaam wordt gesteld.

1.2. Assessement is de opdracht tot het onderwerpen van een of meerdere personen aan assessement gebaseerd op een functieprofilering en het opzetten, organiseren en coördineren van één of meer capaciteitentesten, persoonlijkheidsvragenlijst en assessement oefeningen, gedurende één dag of dagdeel gecombineerd met een terugkoppeling.

1.3. Coaching is de opdracht tot het begeleiden van medewerkers in het concretiseren van hun ontwikkelingen zodat bekwaamheden, vaardigheden of effectiviteit op individueel of teamniveau verbeterd worden.

1.4. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.5. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Methnani & associates zijn aanvaard.

ARTIKEL 2. Offertes, overeenkomsten en wijzigingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Methnani & associates zijn geheel vrijblijvend.

2.2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Methnani & associates naar aanleiding van offertes en aanbiedingen dienen schriftelijk door opdrachtgever bevestigd te worden met een duidelijke omschrijving van de opdracht.

2.3. Wijziging van de overeenkomst dan wel van de verstrekte opdracht wordt eveneens schriftelijk over en weer bevestigd met een duidelijke omschrijving van de uit te voeren opdracht.

2.4. Indien, na het totstandkomen van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Methnani & associates niet kan instemmen (waaronder tevens wordt begrepen langdurig uitstel van uitvoering van de opdracht op verzoek van opdrachtgever), en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving van Methnani & associates voor rekening van opdrachtgever.

2.5. Methnani & associates is bevoegd om – indien dit noodzakelijk danwel wenselijk is – voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden door berekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zal Methnani & associates hierover met opdrachtgever overleg plegen. Eventuele bezwaren hiertegen dient opdrachtgever vóór het sluiten van de overeenkomst aan Methnani & associates kenbaar te maken.

2.6. Opdrachtgever kan, na kennisgeving door Methnani & associates, geen bezwaar maken tegen het binnen redelijke grenzen, verschuiven van overeengekomen data en tijdstippen.

ARTIKEL 3. Opdracht uitvoering werving & selectie

3.1. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot werving en selectie van een of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij opdrachtgever bestaande of toekomstige vacature verloopt als volgt:

3.1.1. In overleg en in samenwerking met opdrachtgever wordt de functieomschrijving van de vacature vastgesteld, evenals een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functie-eisen)

3.1.2. Het verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot sollicitatie tot en met het houden van interviews en aanbieden van geschikt geachte sollicitant (en)

3.1.3. Indien overeengekomen, het advies met betrekking tot een of meerdere kandidaten, gebaseerd op assessement (capaciteitentesten /persoonlijkheidsvragenlijsten/ oefeningen)

ARTIKEL 4. Opdracht uitvoering assessement en coaching

4.1. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot het onderwerpen van een of meerdere personen aan assessement gebaseerd op een functieanalyse en het opzetten, organiseren en coördineren van één of meer capaciteiten/persoonlijkheidstesten, gedurende één dag of dagdeel gecombineerd met een terugkoppeling.

4.2. Capaciteiten/persoonlijkheidstesten kunnen deel uitmaken van een werving- en selectieprocedure, dan wel afzonderlijk aan Methnani & associates worden opgedragen, hetzij met betrekking tot één of meerdere kandidaten in een selectieprocedure, hetzij met betrekking tot één of meerdere bestaande werknemers van opdrachtgever in een door hen vervulde of te vervullen functie.

4.3. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot coaching omvat gebaseerd op een intakegesprek en een terugkoppeling van de exacte doelstellingen aan opdrachtgever en te begeleiden / coachen persoon een aantal gesprekken, het gebruik van een aantal psychologische meetinstrumenten, huiswerkopdrachten en een rapportage van de bevindingen.

ARTIKEL 5. Duur en einde van de opdracht

5.1. Een opdracht tot werving en selectie eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging – met het door opdrachtgever aangaan van een arbeidsovereenkomst, ongeacht of de kandidaat is voortgekomen uit de werving- en selectieprocedure van Methnani & associates of op andere wijze door opdrachtgever is benaderd.

5.2. Een opdracht voor het uitvoeren van capaciteitentesten en of persoonlijkheidsvragenlijst eindigt met het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever en/of het uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever, tenzij de kandidaat hiervoor geen toestemming geeft.

5.3. Een opdracht voor coaching eindigt met het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever en/of het uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever, tenzij de kandidaat hiervoor geen toestemming geeft.

5.4. De door Methnani & associates afgegeven termijn waarbinnen een opdracht wordt voltooid, geldt slechts als indicatie.

5.5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Methnani & associates is mogelijk wanneer:

5.5.1. Door opdrachtgever wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden van de opdracht, met inbegrip van de tot die opdracht behorende algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden, daaronder begrepen de situatie dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet / kan voldoen.

5.5.2. De omschrijving van de functie door opdrachtgever zodanig wordt gewijzigd dat de functieomschrijving en /of vereisten essentieel dienen te worden gewijzigd.

5.5.3. Methnani & associates geen naar haar oordeel geschikte kandidaat voor de functie kan voorstellen.

5.6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer:

5.6.1. In de vacature respectievelijk de te vervullen functie tussentijds is voorzien.

5.6.2. De vacature is komen te vervallen.

5.6.3. Methnani & associates niet in staat is gebleken om binnen de gemaakte afspraken de opdracht uit te voeren.

5.7. Tussentijdse beëindiging van de coaching opdracht door Methnani & associates is mogelijk wanneer:

5.7.1 De kandidaat zich terugtrekt uit de procedure.

5.7.2 De kandidaat zijn / haar medewerking aan het coachingstraject opzegt.

ARTIKEL 6. Honorarium en kosten

6.1. Het honorarium bij het uitvoeren van werving & selectie zoals beschreven onder 3.1.1 en 3.1.2. is op basis van “no cure no pay” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Het honorarium bestaat uit de per de datum van opdracht geldende honoreringspercentage, berekend over het aan de kandidaat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aangeboden en door dit aanvaarde inkomen, herleid tot een jaarinkomen. Dit inkomen omvat – voor de berekening van het honorarium – al hetgeen in een vaste geldelijke vergoeding per maand of per jaar aan salaris, vakantietoeslag, vaste 13e maand, bonus, gratificatie en/of tantième wordt overeengekomen, daaronder tevens begrepen eventuele vaste provisie of winstuitkering. Ook wanneer het een parttime dienstverband betreft, geldt dezelfde berekening als bij een fulltime dienstverband.

6.3. Het honorarium bij het uitvoeren van werving & selectie voor management niveau posities en moeilijke in te vullen functies bedraagt, tenzij anders overeengekomen, het uit de per de datum van opdracht geldende honoreringstabel af te leiden percentage, berekend over het aan de kandidaat bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aangeboden en door deze aanvaarde inkomen, herleid tot een jaarinkomen. Dit inkomen omvat – voor de berekening van het honorarium – al hetgeen in een vaste geldelijke vergoeding per maand of per jaar aan salaris, vakantietoeslag, vaste 13e maand, bonus, gratificatie en/of tantième wordt overeengekomen, daaronder tevens begrepen eventuele vaste provisie of winstuitkering. Ook wanneer het een parttime dienstverband betreft, geldt dezelfde berekening als bij een fulltime dienstverband.

6.4. Indien een door opdrachtgever met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst niet daadwerkelijk leidt tot indiensttreding of indien een door Methnani & associates geschikt bevonden en als zodanig aanbevolen kandidaat niet binnen 2 maanden na de datum van indiensttreding voldoet aan de gezamenlijk vastgestelde criteria is Methnani & associates bereid de opdracht tot werving en selectie, gebaseerd op dezelfde functieomschrijving en functievereisten, opnieuw uit te voeren zonder daarvoor honorarium in rekening te brengen. Eventueel te maken externe kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.5. De aan opdrachtgever voor de diensten van Methnani & associates in rekening te brengen vergoeding omvat een honorarium voor betaalde externe kosten.

6.6. Het honorarium bij een opdracht voor het uitvoeren van een coachingstraject is afhankelijk van het aantal ontmoetingen en de gebruikte instrumenten. Dit honorarium wordt voorafgaand aan de start van de coaching in een opdrachtbevestiging vastgelegd.

6.7. Indien een opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat waar Methnani & associates een negatief aanstellingsadvies over gegeven heeft, vervalt de ‘garantie’ zoals verwoord in artikel 6.4. Dit geldt ook indien het negatieve advies geformuleerd wordt na het assessment dat volgt op een positief advies uit het selectie procedure.

6.8. De aan opdrachtgever in rekening te brengen externe kosten omvatten al hetgeen door Methnani & associates in het kader van de uitvoering van de opdracht wordt betaald aan derden, zoals:

6.8.1. De media- en plaatsingskosten, voor zover niet rechtstreeks aan opdrachtgever in rekening gebracht

6.8.2. De kosten van psychologische en/of medische onderzoeken.

6.8.3. Reis-, verblijf- en accommodatiekosten betaald aan of ten behoeve van de kandidaten.

6.8.4. Reis-, verblijf- en accommodatiekosten van medewerkers van Methnani & associates tenzij deze in het honorarium zijn begrepen.

6.9. Indien de door Methnani & associates uitgevoerde opdracht leidt, hetzij gelijktijdig, hetzij binnen een jaar na het einde daarvan, tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten met meerdere kandidaten dan in de opdracht voorzien, ongeacht voor welke functie, is opdrachtgever het honorarium ter zake van werving en selectie verschuldigd over iedere aldus door hem met een kandidaat aangegane arbeidsovereenkomst.

6.10. Tot 5 werkdagen voor aanvang van een assessment of coachingstraject kan opdrachtgever de opdracht annuleren. In dat geval is Methnani & associates gerechtigd € 350,- administratiekosten in rekening te brengen.

ARTKEL 7. Betalingstermijn

7.1. Bij het verstrekken van een opdracht tot werving en selectie 3.1.1. en 3.1.2. is het per de datum dat tussen opdrachtgever en een kandidaat voor de functie een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen een honorarium door opdrachtgever aan Methnani & associates verschuldigd, en wordt berekend aan de hand van het uit die arbeidsovereenkomst voortvloeiende jaarinkomen.

7.2. Bij het verstrekken van een opdracht tot werving en selectie voor management niveau posities en moeilijke in te vullen functies is opdrachtgever 1/3 van het te verwachten honorarium aan Methnani & associates verschuldigd, berekend op basis van het bij de opdracht als gemiddeld geschatte aan de vacature/ functie verbonden jaarinkomen. Na selectie van de binnengekomen sollicitaties en voorafgaande aan de interviewfase is opdrachtgever aan Methnani & associates opnieuw 1/3 verschuldigd van de op voormelde wijze geschatte en te verwachten honorarium. Het definitieve door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt verschuldigd per de datum dat tussen opdrachtgever en een kandidaat voor de functie een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is en wordt berekend aan de hand van het uit die arbeidsovereenkomst voortvloeiende jaarinkomen. Op het definitieve door opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt in mindering gebracht hetgeen door hem als voorschot reeds is betaald

7.3. Ter zake van een opdracht tot assessement als bedoeld in artikel 4.1 is opdrachtgever 50% van het honorarium verschuldigd bij het verstrekken van de opdracht en het restant per de datum dat de opdracht is voltooid en daarvan aan opdrachtgever kennis is gegeven of zulks hem duidelijk is.

7.4. Bij het verstrekken van een opdracht tot coaching als bedoeld in artikel 4.3 is opdrachtgever 50 % van het vooraf overeengekomen honorarium aan Methnani & associates verschuldigd. Het resterende honorarium wordt na afloop van het coachingstraject gedeclareerd.

7.5. In opdracht van Methnani & associates ten behoeve van opdrachtgever gemaakte advertentiekosten zullen – tenzij anders overeengekomen – door het reclamebureau steeds rechtstreeks aan opdrachtgever in rekening worden gebracht en door opdrachtgever worden voldaan, onverminderd de verplichting van opdrachtgever deze aan Methnani & associates te vergoeden indien deze zelf dit heeft voldaan.

7.6. Betaling van de door opdrachtgever aan Methnani & associates verschuldigde bedragen dient steeds plaats te vinden binnen dertig dagen na daartoe aan opdrachtgever verstrekte factuur. Aan de opdracht, respectievelijk het deel van de opdracht waarop de betaling betrekking heeft, zal door Methnani & associates niet eerder uitvoering behoeven te worden gegeven dan na ontvangst van de betaling. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is opdrachtgever de reeds verzonden facturen verschuldigd alsmede een extra factuur in verband met bemoeienissen tot op het moment van beëindiging.

7.7. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever, behalve het bedrag van de factuur, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot de datum der voldoening.

7.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Ongeacht de bevoegdheid van Methnani & associates op vergoeding van alle daadwerkelijk gemaakte kosten voor buitengerechtelijke inning van opdrachtgever te vorderen, worden de kosten voor buitengerechtelijke inning geacht tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief verschenen rente te bedragen, met een minimum van € 125,-. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 56 t/m 57a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is opdrachtgever gehouden aan Methnani & associates alle daadwerkelijk gemaakte kosten (daaronder tevens begrepen alle honoraria en verschotten van de advocaat) verband houdende met de gerechtelijke inning van enige vordering te vergoeden.

ARTIKEL 8. Geheimhouding

8.1. Methnani & associates is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vooraf danwel tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde danwel door opdrachtnemer verkregen informatie van welke aard ook.
8.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Methnani & associates voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Methnani & associates, aan derden bekend te maken.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid

9.1. Opdrachten tot werving en selectie zijn inspanningsverplichtingen. Indien het gewenste resultaat – al dan niet gedeeltelijk – uitblijft, is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk, ook niet voor eventueel als gevolg daarvan ontstane schade. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Methnani & associates na te komen. Opdrachtgever wordt slechts van die verplichting ontheven indien er sprake is van opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van de zijde van Methnani & associates.

9.2. Voordrachten van kandidaten aan opdrachtgever geschieden naar beste inzicht en overeenkomstig de normen van goed vakmanschap, onder voorbehoud dat de door de kandidaten of referenten verstrekte gegevens juist zijn. Methnani & associates zal deze gegevens niet verifiëren, tenzij er gegronde redenen zijn om aan de juistheid ervan te twijfelen, in welk geval kan volstaan worden met signalering daarvan aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze.
9.3. Methnani & associates is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van kandidaten, die bij opdrachtgever in dienst zijn.

ARTIKEL 10. Overige verplichtingen van opdrachtgever

10.1. Opdrachtgever is verplicht om van iedere arbeidsovereenkomst welke door hem met één of meerdere kandidaten is aangegaan voor de functie waarop de opdracht aan Methnani & associates betrekking had, terstond aan opdrachtnemer mededeling te doen onder toezending van een kopie van de door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst c.q. aanstellingsbrief.

10.2. Dezelfde verplichting geldt met betrekking tot iedere arbeidsovereenkomst welke door opdrachtgever binnen een jaar na het einde van een opdracht is aangegaan met één of meerdere kandidaten, welke uit de selectieprocedure met Methnani & associates aan hem bekend is/zijn, ongeacht de functie waarvoor deze kandidaat is benaderd.

10.3. Het is opdrachtgever zonder toestemming van Methnani & associates niet toegestaan, gegevens met betrekking tot kandidaten, die niet bij opdrachtgever in dienst zijn gekomen, te bewaren of deze aan derden ter inzage te geven respectievelijk met deze in contact te treden.

ARTIKEL 11. Overmacht

11.1. Onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen: mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, contingentering of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer,brand, het niet tijdig of behoorlijk voldoen door derden, van wie Methnani & associates voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens Methnani & associates om welke reden dan ook, waardoor de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten verricht kan worden, zullen voor Methnani & associates als overmacht gelden. In dit geval heeft Methnani & associates het recht de overeenkomst met opdrachtgever geheel of ten dele te annuleren, althans voor zover de zwaarte van de tekortkoming dit rechtvaardigt, zulks door de eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat Methnani & associates er zake van door opdrachtgever te lijden schade tot enige vergoeding is verplicht.

11.2. Indien de situatie van overmacht intreedt terwijl de opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, is Methnani & associates gerechtigd betaling van opdrachtgever te vorderen van de prestaties die reeds door Methnani & associates of door hem ingeschakelde derden zijn verricht.

11.3. Methnani & associates heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft, intreedt nadat de prestatie verricht had moeten zijn. Methnani & associates zal opdrachtgever direct op de hoogte brengen van een situatie van overmacht, zoals vermeld in dit artikel. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op opdrachtgever wanneer op hem een dergelijke situatie van toepassing is.

ARTIKEL 12. Retentierecht, toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1. Methnani & associates is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen ter zake van enige opdracht zijn voldaan.

12.2. Ter zake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze algemene voorwaarden worden beheerst, is Nederlands recht van toepassing.

12.3. Indien een geschil ontstaat over enigerlei aspect van deze voorwaarden zullen opdrachtgever en opdrachtnemer doen wat in hun vermogen ligt om het geschil in der minne te regelen. Zij zullen hierbij de mogelijkheden van toepassing van mediation onderzoeken