Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden, zoals die gehanteerd worden door Methnani & associates BV en van toepassing zijn op alle aanvragen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Methnani & associates en haar opdrachtgevers.

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1. Werving & Selectie is de opdracht waarbij Methnani & associates ten behoeve van indiensttreding voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Methnani & associates bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert en werkzaam wordt gesteld.

1.2. Assessement is de opdracht tot het onderwerpen van een of meerdere personen aan assessement gebaseerd op een functieprofilering en het opzetten, organiseren en coördineren van één of meer capaciteitentesten, persoonlijkheidsvragenlijst en assessement oefeningen, gedurende één dag of dagdeel gecombineerd met een terugkoppeling.

1.3. Coaching is de opdracht tot het begeleiden van medewerkers in het concretiseren van hun ontwikkelingen zodat bekwaamheden, vaardigheden of effectiviteit op individueel of teamniveau verbeterd worden.

1.4. De wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.5. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Methnani & associates zijn aanvaard.

ARTIKEL 2. Offertes, overeenkomsten en wijzigingen

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Methnani & associates zijn geheel vrijblijvend.

2.2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Methnani & associates naar aanleiding van offertes en aanbiedingen dienen schriftelijk door opdrachtgever bevestigd te worden met een duidelijke omschrijving van de opdracht.

2.3. Wijziging van de overeenkomst dan wel van de verstrekte opdracht wordt eveneens schriftelijk over en weer bevestigd met een duidelijke omschrijving van de uit te voeren opdracht.

2.4. Indien, na het totstandkomen van de overeenkomst, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Methnani & associates niet kan instemmen (waaronder tevens wordt begrepen langdurig uitstel van uitvoering van de opdracht op verzoek van opdrachtgever), en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving van Methnani & associates voor rekening van opdrachtgever.

2.5. Methnani & associates is bevoegd om – indien dit noodzakelijk danwel wenselijk is – voor een juiste uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan opdrachtgever zullen worden door berekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zal Methnani & associates hierover met opdrachtgever overleg plegen. Eventuele bezwaren hiertegen dient opdrachtgever vóór het sluiten van de overeenkomst aan Methnani & associates kenbaar te maken.

2.6. Opdrachtgever kan, na kennisgeving door Methnani & associates, geen bezwaar maken tegen het binnen redelijke grenzen, verschuiven van overeengekomen data en tijdstippen.

ARTIKEL 3. Opdracht uitvoering werving & selectie

3.1. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot werving en selectie van een of meerdere kandidaten voor de vervulling van een bij opdrachtgever bestaande of toekomstige vacature verloopt als volgt:

3.1.1. In overleg en in samenwerking met opdrachtgever wordt de functieomschrijving van de vacature vastgesteld, evenals een omschrijving van de vereisten waaraan een kandidaat voor de betreffende functie dient te voldoen (functie-eisen)

3.1.2. Het verzorgen van de werving- en selectieactiviteiten, zulks vanaf het opstellen van de oproepen tot sollicitatie tot en met het houden van interviews en aanbieden van geschikt geachte sollicitant (en)

3.1.3. Indien overeengekomen, het advies met betrekking tot een of meerdere kandidaten, gebaseerd op assessement (capaciteitentesten /persoonlijkheidsvragenlijsten/ oefeningen)

ARTIKEL 4. Opdracht uitvoering assessement en coaching

4.1. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot het onderwerpen van een of meerdere personen aan assessement gebaseerd op een functieanalyse en het opzetten, organiseren en coördineren van één of meer capaciteiten/persoonlijkheidstesten, gedurende één dag of dagdeel gecombineerd met een terugkoppeling.

4.2. Capaciteiten/persoonlijkheidstesten kunnen deel uitmaken van een werving- en selectieprocedure, dan wel afzonderlijk aan Methnani & associates worden opgedragen, hetzij met betrekking tot één of meerdere kandidaten in een selectieprocedure, hetzij met betrekking tot één of meerdere bestaande werknemers van opdrachtgever in een door hen vervulde of te vervullen functie.

4.3. Een aan Methnani & associates verstrekte opdracht tot coaching omvat gebaseerd op een intakegesprek en een terugkoppeling van de exacte doelstellingen aan opdrachtgever en te begeleiden / coachen persoon een aantal gesprekken, het gebruik van een aantal psychologische meetinstrumenten, huiswerkopdrachten en een rapportage van de bevindingen.

ARTIKEL 5. Duur en einde van de opdracht

5.1. Een opdracht tot werving en selectie eindigt – behoudens tussentijdse beëindiging – met het door opdrachtgever aangaan van een arbeidsovereenkomst, ongeacht of de kandidaat is voortgekomen uit de werving- en selectieprocedure van Methnani & associates of op andere wijze door opdrachtgever is benaderd.

5.2. Een opdracht voor het uitvoeren van capaciteitentesten en of persoonlijkheidsvragenlijst eindigt met het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever en/of het uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever, tenzij de kandidaat hiervoor geen toestemming geeft.

5.3. Een opdracht voor coaching eindigt met het bespreken van de resultaten met de opdrachtgever en/of het uitbrengen van een rapport aan de opdrachtgever, tenzij de kandidaat hiervoor geen toestemming geeft.

5.4. De door Methnani & associates afgegeven termijn waarbinnen een opdracht wordt voltooid, geldt slechts als indicatie.

5.5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door Methnani & associates is mogelijk wanneer:

5.5.1. Door opdrachtgever wordt gehandeld in strijd met de voorwaarden van de opdracht, met inbegrip van de tot die opdracht behorende algemene bepalingen en acceptatievoorwaarden, daaronder begrepen de situatie dat opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet / kan voldoen.

5.5.2. De omschrijving van de functie door opdrachtgever zodanig wordt gewijzigd dat de functieomschrijving en /of vereisten essentieel dienen te worden gewijzigd.

5.5.3. Methnani & associates geen naar haar oordeel geschikte kandidaat voor de functie kan voorstellen.

5.6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever is mogelijk wanneer:

5.6.1. In de vacature respectievelijk de te vervullen functie tussentijds is voorzien.

5.6.2.