Privacystatement Methnani & Associates B.V.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Methnani & Associates B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) privacy wet hieraan stelt.

Wie zijn we?

Methnani & Associates B.V. is gevestigd aan de Waarderweg 56, 2031 BP te Haarlem en is onder die naam verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen in de zin van de AVG.

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wanneer verzamelen wij u persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om u wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld via onze website)
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met een opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgevers te onderhouden en
  na te komen.
 6. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employement screening.
 7. voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 8. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountscontrole.
 9. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 10. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 11. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 12. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
  We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om onder andere de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • Bij inschrijving:
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding(en), stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto op vrijwillige basis

Op het moment dat u voor Methnani & Associates kunt gaan werken/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employement screening.

Methnani & Associates legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, consultants, flexwerkers, zzp-ers) delen?

Methnani & Associates kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers(bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij u persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepassing wettelijke bewaartermijnen.
 Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming 4 weken na afloop van de sollicitatie procedures uit onze bestanden verwijderd. Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming 1 jaar na afloop van de sollicitatie procedures uit onze bestanden verwijderd. Uw persoonsgegevens worden dan gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Methnani & Associates onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen.
U kunt Methnani & Associates schriftelijk of per e-mail verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden. Als u een verzoek hebt gedaan om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze bestanden, dan behoudt Methnani & Associates zich het recht voor om in specifieke situaties deze gegevens toch te bewaren in onze bestanden, zoals wanneer uw persoonsgegevens nodig kunnen zijn om uw verzoek op te volgen, om u af te melden voor verdere communicaties of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en financiële bewaar verplichtingen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor Methnani & Associates heeft gewerkt).

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Methnani & Associates heeft gewerkt.
In een afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Methnani & Associates onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van gestelde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Indien u voor Methnani & Associates werkt of heeft gewerkt.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.
Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Methnani & Associates.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven middels een e-mail aan Methnani & Associates. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Methnani & Associates.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Methnani & Associates verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Methnani & Associates kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelaties dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Methnani & Associates hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechtelijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Methnani & Associates heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegevens persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, consultants, zzp-ers en zakelijke relaties:
Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met de administratie bij 
Methnani & Associates.

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens.
U kunt daartoe contact opnemen met de administratie bij Methnani & Associates.

Beveiliging

Methnani & Associates doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Methnani & Associates met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Cookies

Methnani & Associates kan gebruik maken van “Cookies” om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een “Cookie” levert informatie over website bezoek dat wordt opgeslagen op uw computer en dat ons in staat stelt om uw ervaring te personaliseren als u terugkeert op de website. Een cookie kan informatie bevatten zoals de URL waar u vandaan komt, het IP-adres van uw computer (het internetadres van uw computer), welke webpagina’s u bezocht hebt op onze site en eventuele zoekopdrachten die u hebt ingevoerd. U kunt u browser instellen om u te laten weten wanneer u een cookie ontvangt en u de keuze geven om deze al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook instellen om geen cookies te ontvangen

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Methnani & Associates, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via administratie@methnani.nl of Methnani & Associates t.a.v. Afdeling Administratie, Waarderweg 56, 2031 BP Haarlem.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via administratie@methnani.nl.

Wijzigingen

Methnani & Associates kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde te zien op de website van Methnani & Associates.